Site icon VinSEP Store

Đăng Ký license Norton

NORTON LICENSE ACTIVATION

Go to the full page to view and submit the form.

HƯỚNG DẪN/GUIDE

Sau khi mua hàng tại các sàn thương mại điện tử, bạn sẽ nhận được số/mã đơn hàng trên ứng dụng hoặc email cá nhân của bạn. Điền số/mã này vào ô Số Đơn Hàng, hoàn tất thông tin trong các ô còn lại và chọn submit để gửi đi.

Trong vòng 15 phút chúng tôi sẽ liên hệ bạn để hoàn tất thủ tục kích hoạt phần mềm. 

After making a purchase at the e-commerce platform, you will receive an order number/serial/code on your email. Enter this number/serial/code in the Order Number box, complete the information in the remaining boxes and select submit.

Within 15 minutes, we will contact you to complete the software activation procedure.

Exit mobile version